Son ‘Sürat’

Professional

New member
Salgın periyodunda dikkat çeken ihale… Kargo şirketlerinin kıymetlendiği süreçte satışa çıkarılan Hız Kargo için 325 milyon TL muhammen bedel tespit edildi. İhalenin ise bir ay daha sonra yapılacağı duyuruldu. 7 bin çalışanı bulunan ve yurt haricinden bile yatırımcı çekebilecek bir şirket için resmi tatiller çıkarıldığında kalan 13 günlük süreç tenkit konusu oldu. İvedilikle satışa ‘Bu kadar kısa müddette ne teminat bedeli hazırlanabilir ne şirketin yapısı incelenebilir’ reaksiyonları yükseldi.

BU NE SÜRAT!

Hız Kargo 28 Haziran 2021 tarihindeki Resmi Gazete ilanıyla satışa çıktığı ilan edildi. İlanda satışın kapalı zarf ve açık artırma halinde yapılacağı bildirildi. Satış bedeli olarak muhammen bedel 325 milyon lira tespit edildi. Bu niçinle ihaleye katılabilmek için 32,5 milyon liranın ihale öncesi bankaya teminat bedeli olarak yatırılması gerekiyor.


İhaleye son teklif verme mühleti 27 Temmuz olarak belirlenirken, İhalenin ise 28 Temmuz 14:30›da yapılacağı belirtildi. Yalnızca 13 iş gününde 7 bin çalışanı olan bir şirketin satışının çabucak yapılma teşebbüsü ise «Bu Ne Hız» dedirtti.

8 Haziran 2021 günü Resmi Gazete ilanı ile Hız Kargo’nun satış süreci başlatılmış oldu. TMSF Satış Kurulu Başkanlığı açıklamasında şu tabirler yer alıyor:

“Fon Konseyi Kararları ile “Sürat Kargo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile “Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve bilahare “Sürat Kargo ve Hız Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ismi altında birlikte satışına karar verilmiş olup, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafınca Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına Ait Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma yollarının birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin üzere yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve kurallarla satışa çıkarılmıştır.”


MUHAMMEN BEDEL:

“Sürat Kargo ve Hız Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 325.000.000- (Üçyüzyirmibeşmilyon) TL’dir. TEMİNAT: İhaleye katılabilmek için “Fon”un TL hesabına 32.500.000- (Otuzikimilyonbeşyüzbin) TL nakit teminatın, “Sürat Kargo ve Hız Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir.” bir daha açıklanan bilgilere nazaran ihalede son teklif verme müddeti 27/07/2021 tarihi saat 16:00 olarak belirtiliyor. Bu tarihten daha sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale günü olarak ise, 28/07/2021 tarihi belirlendi. İhale 28.07.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan daha sonra, açık artırma evresine geçilecektir.


PANDEMİ DE KARGO ŞİRKETLERİ KIYMETLENDİ

Hız Kargo aslında daha bir yıl öncesine kadar fazla göze batan bir şirket değildi. Lakin bilhassa pandemi ile birlikte kargo şirketlerinin pahası epeyce süratli artış gösterdi. örneğin ‘getir’ yabancı yatırımcılarla birlikte piyasa fiyatının 8 milyar doları aştığı tabir ediliyor. Hız Kargo ise 700’ün üzerinde şube sayısı ve yaklaşık 6 binin üzerinde çalışan sayısı ile aslında muhammen bedelin epeyce üzerinde bir bedele çıkma durumu olan bir şirket. Bu kadar büyük şirketin satış süreci ise hayli kısa tutulmuş oldu. Hatta bir daha 28 Haziran tarihindeki tıpkı duyuruda yapılan Nurkay Makina satışı bile 3 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Nurkay Makina’nın muhammen bedeli ise 15,8 milyon lira olarak belirtildi.


İNCELEME MÜHLETİ YOK ÜZERE

Hız Kargo 28 Haziran’da satış ilanı belirtildi ve 28 Temmuz günü de açık ihale yapılacak. Son teklif verme mühleti ise 27 Temmuz günü saat 16:00 olarak ilan edildi. Yaklaşık 7 bin çalışanı olan bir şirketin ihale ilanı ile ihale başlangıcı içinde 1 ay görülse bile bu müddet resmi tatillerin epeyce olduğu bir periyoda geliyor. 15 Temmuz ve Kurban Bayramından dolayı Hız Kargo satış sürecinde resmi iş günü yalnızca 13 gün olarak çıkıyor. Bu müddet zarfından şirketin kıymetlerinin incelenmesi ve karar verilmesi yanında bir de teminat bedelinin ayarlanıp yatırılması da gerekiyor. Müddetin bu kadar kısa tutulmasındaki maksat ne olabilir?

Nurkay Makina bile birebir gün açıklanan satış ilanında 15,8 milyon muhammen bedelle satış günü 3 Ağustos olarak belirlenirken, Hız Kargo daha kısa müddette satışı tamamlanmak isteniyor.