Cerrahı onkolojı nedir?

Muqe

New member
Cerrahi Onkoloji, cerrahinin genel disiplini içerisinde bir spesifik disiplindir. Kanser cerrahisi ile uğraşır. Kanser teşhisinin erken konması için uğraş sarf eder. İleri evre kanserler için teşhis ve tedavi formları geliştirir. Kanserli hastanın hiç bir etapta ümidini kesmeden her durumda, yapılacak bir takviyenin olabileceğini düşünür. Eksik, yanlış ve vakit kaybettirici teşhis ve tedavi formlarının yinelanmaması için, halkı ve sıhhat çalışanını eğitmeğe çalışır. En kıymetlisi, bu özveri isteyen disiplinin, tüm cerrahi disiplinlerde spesifik çalışmaya kendini adayan onkolojik cerrahlar yetiştirilmesi için efor sarf eder. Kanser tedavisi, yanlışsız ve vaktinde tanıya dayanır; geciktirmeden tedaviyi gerektirir. Çeşitli branşlardan uzmanların koordineli çalışmasına bağlı tertip işbirliği ister. Birinci etapta takım çalışmasının ve bilgi alışverişinin planlanmasını ön görür. Kanserin teşhis ve tedavisinden sorumlu ve yetkili olan fazlaca değişik disiplinler olmakla bir arada, solid tümörlerin teşhis tedavisi sürecinin her evresinden onkolojik cerrahi sorumludur.

. Onkolojik cerrah bir yandan kanserin erken tanısı için uğraşlarını artırırken başka yandan ilerlemiş kanserlerin cerrahiden yararlanma derecesini eğitim ve öğretim konusu yapmalıdır. Bir yandan erken teşhisin oranını artırıp küratif kanser cerrahisini uygularken başka yandan ilerlemiş kanserler için yenilikleri devreye sokmak cerrahi onkolojinin konusu olmalıdır. Bir cerrah lokal ileri yayılımı olan bir kanser için inoperabl sonucu verme potansiyeli taşıyabilir. Lakin bir onkolojik cerrah için bu karar genişletilerek uygulanabilir, ya da bölgesel kemoterapi üzere uygulamalar ek edilebilir. Cerrahi Onkolog nüks tespitini sağlayacak takibin hangi çoğunlukla yapılması gerektiğini daha da kıymetlisi nüks tespit edildiğinde hangi oranda tekrar kür sağlanabileceğini düşünerek hasta için en uygun tedaviyi planlayabilir. Cerrahi Onkolog, neden özel takip protokollerinin uygulanması gerektiğini, hastalığın nüksü durumunda küratif yahut palyatif uygulamalardan hangisinin gerektiğini, farklı durumlarda farklı kuralların uygulanması gerekeceğini bilir ve bunun eğitimini vererek kanser hastalarının hayat kalitesini artırmada tesirli rol alır. Hasta sevk zincirindeki zorluklar, teşhiste gecikmeler, ekonomik yetersizlikler ve kanser cerrahisi merkezlerinin yetersizliği niçiniyle sayıları artan ve vaktinde küratif kanser cerrahisi uygulanamayan hastaların sorumluları yetkili olan yöneticilerdir. Bilhassa Güney Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesinin referans hastanesi olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi için son derece kıymetli olan ve bu kanser profilaksisi, teşhis, tedavi kaosunu ortadan kaldırmak için Cerrahi Onkoloji kısmının kurulması değer arzetmektedir.

Cerrahi Onkolojnin faaliyet alanı, kanser cerrahisi olan bütün disiplinlerle ilgili alanlardır. Kanser cerrahisinin milletlerarası uygulamalarında ne var ise, tıpkı standartları Türkiye’de yerleştirmeye çalışmak bizlerin bakılırsavi olmalıdır. Çalışma alanları moleküler biyolojiden en büyük kanser cerrahisi uygulamasına kadar her hususla bağlıdır. Örneğin; yapılan ameliyatlar açısından bakarsak, kanserle ilgili majör ameliyatlar ekseriyetle onkolojik cerrahide uygulanmaktadır. Cerrahi onkolojide kolorektal cerrahi, karaciğer cerrahisi, pankreas cerrahisi, mide cerrahisi, tiroid cerrahisi, yumuşak doku cerrahisi, malign melanomla ilgili cerrahi onkolojinin temel bahisleridir. Hem erken kanserlerin yakalanmasıyla ilgili kategorilerle ilgilenir tıpkı vakitte ilerlemiş olan kanserlerle ilgilenir. Ülkemizde kanser cerrahisiyle ilgili hayli kıymetli bir durum var. Bölgemizde değişik hastanelerde kanser ameliyatları yapılmaktadır. Lakin bunlar radikal olarak yapılmadığından, kimi vakit de yapılamadığından, bunların birden fazla üniversitemiz cerrahi kliniklerine gelmektedir. Bu basamakta kanser hastalarının ikinci, üçüncü ameliyatlarının ve takiplerinin Cerrahi Onkoloji kısmı bünyesinde yapılması hastalar için daha sağlıklı olacaktır. En değerlisi ile yandal eğitimi verilmesi kararında ülkemize yetişmiş Cerrahi Onkolog kazandırılmasıdır.

CERRAHİ ONKOLOJİ AMELİYATLARI

A. Melanom ve Sarkom Melanom eksizyonu

İnguinal lenfatik diseksiyon

Melanom için SLND

Abdominal sarkom rezeksiyonu

Gövde ve ekstremite sarkom cerrahisi

B. Gastrointestinal Cerrahi

Yemek Borusu Kanseri İçin:Özofajektomi

Mide Kanseri için: Gastrektomi+LND

Pankreas Kanseri için: Whipple ameliyatı

Karaciğer Kanseri: Major karaciğer rezeksiyonu

Kolon Kanseri: Kolon rezeksiyonu(CME)

Rektum Kanseri: Rektum rezeksiyonu(TME)

Karıniçi Kanser Yayılımı için: Peritonektomi

Palyatif süreçler

Laparoskopinin teşhis, evreleme ve tedavi hedefli kullanması

C. Endokrin – göğüs cerrahisi

Tiroid Kanseri için: Tiroidektomi ,gerektiğinde boyun lenf bezlerinin diseksiyonu

Böbreküstübezi kanseri: Adrenalektomi

Göğüs Kanseri İçin:Mastektomi + koltuk altı diseksiyonu

Göğüs Kanseri İçin:Meme hami cerrahi (lumpektomi ve sentinel lenf nodu biyopsisisi)

Göğüs kanseri için SLND