Cerrahı onkolojı nedir?

Muqe

New member
Cerrahi Onkoloji, cerrahinin genel disiplini içerisinde bir spesifik disiplindir. Kanser cerrahisi ile uğraşır. Kanser teşhisinin erken konması için uğraş sarf eder. İleri evre kanserler için teşhis ve tedavi halleri geliştirir. Kanserli hastanın hiç bir etapta ümidini kesmeden her durumda, yapılacak bir takviyenin olabileceğini düşünür. Eksik, yanlış ve vakit kaybettirici teşhis ve tedavi hallerinin yenidenlanmaması için, halkı ve sıhhat işçisini eğitmeğe çalışır. En kıymetlisi, bu özveri isteyen disiplinin, tüm cerrahi disiplinlerde spesifik çalışmaya kendini adayan onkolojik cerrahlar yetiştirilmesi için gayret sarf eder. Kanser tedavisi, gerçek ve vaktinde tanıya dayanır; geciktirmeden tedaviyi gerektirir. Çeşitli branşlardan uzmanların koordineli çalışmasına bağlı tertip işbirliği ister. Birinci evrede takım çalışmasının ve bilgi alışverişinin planlanmasını ön görür. Kanserin teşhis ve tedavisinden sorumlu ve yetkili olan fazlaca değişik disiplinler olmakla birlikte, solid tümörlerin teşhis tedavisi sürecinin her kademesinden onkolojik cerrahi sorumludur.

. Onkolojik cerrah bir yandan kanserin erken tanısı için eforlarını artırırken öbür yandan ilerlemiş kanserlerin cerrahiden yararlanma derecesini eğitim ve öğretim konusu yapmalıdır. Bir yandan erken teşhisin oranını artırıp küratif kanser cerrahisini uygularken başka yandan ilerlemiş kanserler için yenilikleri devreye sokmak cerrahi onkolojinin konusu olmalıdır. Bir cerrah lokal ileri yayılımı olan bir kanser için inoperabl sonucu verme potansiyeli taşıyabilir. Lakin bir onkolojik cerrah için bu karar genişletilerek uygulanabilir, ya da bölgesel kemoterapi üzere uygulamalar ek edilebilir. Cerrahi Onkolog nüks tespitini sağlayacak takibin hangi çoğunlukla yapılması gerektiğini daha da değerlisi nüks tespit edildiğinde hangi oranda tekrar kür sağlanabileceğini düşünerek hasta için en uygun tedaviyi planlayabilir. Cerrahi Onkolog, neden özel takip protokollerinin uygulanması gerektiğini, hastalığın nüksü durumunda küratif yahut palyatif uygulamalardan hangisinin gerektiğini, farklı durumlarda farklı kuralların uygulanması gerekeceğini bilir ve bunun eğitimini vererek kanser hastalarının ömür kalitesini artırmada tesirli rol alır. Hasta sevk zincirindeki zorluklar, teşhiste gecikmeler, ekonomik yetersizlikler ve kanser cerrahisi merkezlerinin yetersizliği niçiniyle sayıları artan ve vaktinde küratif kanser cerrahisi uygulanamayan hastaların sorumluları yetkili olan yöneticilerdir. Bilhassa Güney Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesinin referans hastanesi olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi için son derece değerli olan ve bu kanser profilaksisi, teşhis, tedavi kaosunu ortadan kaldırmak için Cerrahi Onkoloji kısmının kurulması kıymet arzetmektedir.

Cerrahi Onkolojnin faaliyet alanı, kanser cerrahisi olan bütün disiplinlerle ilgili alanlardır. Kanser cerrahisinin milletlerarası uygulamalarında ne var ise, birebir standartları Türkiye’de yerleştirmeye çalışmak bizlerin vazifesi olmalıdır. Çalışma alanları moleküler biyolojiden en büyük kanser cerrahisi uygulamasına kadar her hususla alakalıdır. Örneğin; yapılan ameliyatlar açısından bakarsak, kanserle ilgili majör ameliyatlar ekseriyetle onkolojik cerrahide uygulanmaktadır. Cerrahi onkolojide kolorektal cerrahi, karaciğer cerrahisi, pankreas cerrahisi, mide cerrahisi, tiroid cerrahisi, yumuşak doku cerrahisi, malign melanomla ilgili cerrahi onkolojinin temel bahisleridir. Hem erken kanserlerin yakalanmasıyla ilgili kategorilerle ilgilenir birebir vakitte ilerlemiş olan kanserlerle ilgilenir. Ülkemizde kanser cerrahisiyle ilgili fazlaca kıymetli bir durum var. Bölgemizde değişik hastanelerde kanser ameliyatları yapılmaktadır. Ancak bunlar radikal olarak yapılmadığından, kimi vakit de yapılamadığından, bunların birden fazla üniversitemiz cerrahi kliniklerine gelmektedir. Bu evrede kanser hastalarının ikinci, üçüncü ameliyatlarının ve takiplerinin Cerrahi Onkoloji kısmı bünyesinde yapılması hastalar için daha sağlıklı olacaktır. En kıymetlisi ile yandal eğitimi verilmesi kararında ülkemize yetişmiş Cerrahi Onkolog kazandırılmasıdır.

CERRAHİ ONKOLOJİ AMELİYATLARI

A. Melanom ve Sarkom Melanom eksizyonu

İnguinal lenfatik diseksiyon

Melanom için SLND

Abdominal sarkom rezeksiyonu

Gövde ve ekstremite sarkom cerrahisi

B. Gastrointestinal Cerrahi

Yemek Borusu Kanseri İçin:Özofajektomi

Mide Kanseri için: Gastrektomi+LND

Pankreas Kanseri için: Whipple ameliyatı

Karaciğer Kanseri: Major karaciğer rezeksiyonu

Kolon Kanseri: Kolon rezeksiyonu(CME)

Rektum Kanseri: Rektum rezeksiyonu(TME)

Karıniçi Kanser Yayılımı için: Peritonektomi

Palyatif süreçler

Laparoskopinin teşhis, evreleme ve tedavi gayeli kullanması

C. Endokrin – göğüs cerrahisi

Tiroid Kanseri için: Tiroidektomi ,gerektiğinde boyun lenf bezlerinin diseksiyonu

Böbreküstübezi kanseri: Adrenalektomi

Göğüs Kanseri İçin:Mastektomi + koltuk altı diseksiyonu

Göğüs Kanseri İçin:Meme kollayıcı cerrahi (lumpektomi ve sentinel lenf nodu biyopsisisi)

Göğüs kanseri için SLND